หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561  
 

รายรับ (หมายเหตุ 1)
ภาษีอากร 41100000 24.70
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 16,760.00
รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 -  
รายได้เบ็ดเตล็ด 41400000 50.00
รายได้จากทุน 41600000 -  
ภาษีจัดสรร 42100000 1,136,091.61
เงินอุดหนุน 43100000 3,409,390.00
4,562,316.31
บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44100000 -  
รวม 4,562,316.31
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 21040000 64,984.36
เงินสะสม 31000000 -  
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (5)11041000 559,600.00

624,584.36
รวมรายรับ 5,186,900.67
รายจ่าย
งบกลาง 51000000
งบกลาง 51100000 17,692.80
งบกลาง (5)51100000 585,800.00
งบบุคลากร 52000000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 218,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 52200000 402,367.69
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5)52200000 16,920.00
งบดำเนินการ 53000000
ค่าตอบแทน 53100000 10,000.00
ค่าตอบแทน (5)53100000 -  
ค่าใช้สอย 53200000 2,280.00
ค่าใช้สอย (5)53200000 -  
ค่าวัสดุ 53300000 490.00
ค่าวัสดุ (5)53300000 -  
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 14,103.67
งบลงทุน 54000000 -  
ค่าครุภัณฑ์ 54100000 -  
ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000 -  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000 -  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5)54200000 -  
งบรายจ่ายอื่น 55000000
รายจ่ายอื่น 55000000 -  
งบเงินอุดหนุน 5600000
เงินอุดหนุน 56100000 -  
เงินอุดหนุน (5)56100000 -  
1,268,374.16
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 81,427.73
รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2561 (หมายเหตุ 3) 21010000 104,047.31
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (5)11041000 559,600.00
เงินสะสม 31000000 -  

รวม 745,075.04
รวมรายจ่าย 2,013,449.20

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 11.45 น. โดย คุณ ญาณวรรธน์ ปานนิล

ผู้เข้าชม 45 ท่าน