หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  
 

รายรับ (หมายเหตุ 1)
ภาษีอากร 41100000 4,934.70
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 16,989.10
รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 2,324.63
รายได้เบ็ดเตล็ด 41400000
รายได้จากทุน 41600000
ภาษีจัดสรร 42100000 960,335.68
เงินอุดหนุน 43100000 1,511,570.00
รวม 0 2,496,154.11
บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44100000
รวม 0 2,496,154.11
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 21040000 71,981.98
เงินสะสม 31000000
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (5)11041000 518,500.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 11041000 25,000.00
615,481.98
รวมรายรับ 3,111,636.09
รายจ่าย
งบกลาง 51000000
งบกลาง 51100000 24,822.80
งบกลาง (5)51100000 590,200.00
งบบุคลากร 52000000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 52100000 218,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 52200000 489,830.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5)52200000 17,490.00
งบดำเนินการ 53000000
ค่าตอบแทน 53100000 16,000.00
ค่าตอบแทน (5)53100000
ค่าตอบแทน (7)53100000
ค่าใช้สอย 53200000 87,911.78
ค่าใช้สอย (5)53200000 21,835.00
ค่าใช้สอย (7)53200000
ค่าวัสดุ 53300000 43,080.89
ค่าวัสดุ (5)53300000 5,341.52
ค่าวัสดุ (7)53300000
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 31,591.38
งบลงทุน 54000000
ค่าครุภัณฑ์ 54100000
ค่าครุภัณฑ์ (5)54100000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5)54200000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (7)54200000
งบรายจ่ายอื่น 55000000
รายจ่ายอื่น 55000000
งบเงินอุดหนุน 5600000
เงินอุดหนุน 56100000 10,000.00
เงินอุดหนุน (5)56100000 122,000.00
0 1,678,823.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 98,627.02
รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2561 (หมายเหตุ 3) 21010000
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (5)11041000 518,500.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 11041000 25,000.00
รวม 642,127.02
รวมรายจ่าย 2,320,950.39

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 11.43 น. โดย คุณ ญาณวรรธน์ ปานนิล

ผู้เข้าชม 11 ท่าน