หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
 

เทศบาลตำบลมโนรมย์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล เพื่อสร้างการรับรู้
ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ
เสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 15.09 น. โดย คุณ รติศุข โยชน์เมืองไพร

ผู้เข้าชม 50 ท่าน