หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประชุมประชาคมตำบลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ประชุมประชาคมตำบลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )
เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
                     ( Zero Tolerance & Clean Thailand )

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 15.12 น. โดย คุณ รติศุข โยชน์เมืองไพร

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย