หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล มโนรมย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุวิทย์ บุญรอด
นายกเทศมนตรีตำบลมโนรมย์
วิสัยทัศน์ ทต.มโนรมย์
"เทศบาลเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
ก้าวหน้าการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"
ศาสนสถานในชุมชนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมโนรมย์
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 056-491-784
เทศบาลตำบลมโนรมย์
facebook
1
2
3
 
วัดพิกุลงาม
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม
วัดศรีมณีวรรณ
  
 
 
    
 
 
 
   
         
       
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับเยาวชน และประชาช เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิของสตรีและเยาวชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกและจัดตั้งศูนย์ อปพร.
 
ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนถึงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มความสงบสุขในสังคม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้ตรงกับความ ต้องการของตลาด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการแปรรูป ผลผลิตทาง การเกษตรหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตามความต้องการของตลาดเพื่อ เป็นการเพิ่มรายได้
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้อยู่ใน สภาพที่ดี พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ และต่อเนื่องโดยจัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ หลากหลาย บูรณาการบนพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
 
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ
 
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน และก่อสร้างลานกีฬาเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาให้เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดความสามัคคี รู้จักการทำงานส่วนรวมสร้างจิตสำนึกให้มีการเสียสละเพื่อชุมชน
 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและ การดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองแก่ประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนชมรมสร้างเสริมสุขภาพให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรค
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ อสม. ตลอดจนเพิ่มศักยภาพให้ อสม. ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน และมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการควบคุมโรคติดต่อ
 
   
         
       
 
 
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
 
พัฒนาระบบคูส่งน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำที่ใช้ในการเกษตรมีประสิทธิภาพ และเกิดการประหยัด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ให้สามารถมีน้ำทำ การเกษตรได้ตลอดทั้งปี
 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้ปลอดภัยจากสารพิษ และมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ จัดทำโครงการนำร่อง เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดจนจัดให้การศึกษาอบรมและดูงานตามแหล่ง ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10