หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุวิทย์ บุญรอด
นายกเทศมนตรีตำบลมโนรมย์
วิสัยทัศน์ ทต.มโนรมย์
"เทศบาลเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
ก้าวหน้าการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง"
ศาสนสถานในชุมชนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมโนรมย์
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 056-491-784
เทศบาลตำบลมโนรมย์
facebook
1
2
3
 

วัดพิกุลงาม  

วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม  

วัดศรีมณีวรรณ  
  
 
 
    
 
 
 
   
         
       
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับเยาวชน และประชาช เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิของสตรีและเยาวชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกและจัดตั้งศูนย์ อปพร.
 
ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนถึงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มความสงบสุขในสังคม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้ตรงกับความ ต้องการของตลาด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการแปรรูป ผลผลิตทาง การเกษตรหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตามความต้องการของตลาดเพื่อ เป็นการเพิ่มรายได้
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้อยู่ใน สภาพที่ดี พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ และต่อเนื่องโดยจัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ หลากหลาย บูรณาการบนพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
 
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ
 
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน และก่อสร้างลานกีฬาเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาให้เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดความสามัคคี รู้จักการทำงานส่วนรวมสร้างจิตสำนึกให้มีการเสียสละเพื่อชุมชน
 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและ การดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองแก่ประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนชมรมสร้างเสริมสุขภาพให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรค
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ อสม. ตลอดจนเพิ่มศักยภาพให้ อสม. ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน และมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการควบคุมโรคติดต่อ
 
   
         
       
 
 
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
 
พัฒนาระบบคูส่งน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำที่ใช้ในการเกษตรมีประสิทธิภาพ และเกิดการประหยัด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร ให้สามารถมีน้ำทำ การเกษตรได้ตลอดทั้งปี
 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้ปลอดภัยจากสารพิษ และมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ จัดทำโครงการนำร่อง เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดจนจัดให้การศึกษาอบรมและดูงานตามแหล่ง ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10